Euronics Klub

VITAJTE V EURONICS KLUBE!

 

Vážená pani, vážený pán,

je nám veľkým potešením ponúknuť Vám členstvo v Euronics Klube, ktorý je určený exkluzívne len pre zákazníkov siete elektropredajní EURONICS.

ČERPAJTE VÝHODY BEZ OBMEDZENÍ!


Čo Vám Euronics Klub karta ponúka?

Predovšetkým možnosti čerpania atraktívnych klubových cien, okamžitých klubových zliav, postupne rastúcu škálu klubových darčekov a špeciálnych klubových služieb výhradne a bezplatne určených pre členov Euronics Klub. Jednotlivé motivačné benefity určené výhradne pre Vás prispôsobíme Vaším predstavám a zvyklostiam.

Ako sa Euronics Klub karta používa?

Práve tak jednoducho, ako ste ju získali. Stačí navštíviť predajňu EURONICS, preukázať sa členskou kartou Euronics Klub a vybrať si jeden z mnohých kvalitných výrobkov v aktuálnej ponuke, pri ktorom nájdete klubovú cenu, zľavu, darček, príp. službu.

Na záver Vám chceme popriať veľa zábavy a príjemných prekvapení, ktoré pripravujeme pre všetkých členov Euronics Klub. Vaša spokojnosť a pohodlie pri nakupovaní bude pre nás odmenou a potvrdením skutočnosti, že Euronics Klub je to práve riešenie pre každého nášho zákazníka.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY EURONICS KLUB

Preambula

Euronics Klub (ďalej len EK) je vernostný program, určený exkluzívne pre zákazníkov siete Euronics a spoločnosti kooperujúce s touto sieťou. Všeobecné obchodné podmienky definujú podmienky pre vznik členstva, práva a povinnosti členov EK a firiem zapojených do programu EK. Člen EK má právo na využívanie výhod vyplývajúcich z členstva EK, za podmienok vymedzených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach EK.

  • Členom EK sa môže stať zákazník iba dobrovoľne za splnenia nasledovných podmienok:

a. Je osobou staršou ako 18 rokov,

b. Uskutoční za jeden kalendárny rok kumulovaný alebo jednorazový nákup v hodnote min. 33,-EUR

c. Po splnení prvých dvoch podmienok požiada o členstvo v klube, vyplní a podpíše registračný formulár EK,

d. Podpísaním registračného formulára EK súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami EK.

  • Ochrana osobných údajov členov EK:  

a. Podpísaním registračného formulára člen EK dáva podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sieti Euronics súhlas na spracovávanie a uch vávanie svojich osobných údajov, uvedených v registračnom formulári, ako aj údajov o nákupoch tovaru ním uskutočnených a službách ním využitých,

b. Člen EK dáva sieti Euronics súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v bode a. tohto článku na dobu trvania jeho členstva v EK. Člen EK môže súhlas kedykoľvek odvolať písomným vyhlásením doručeným na centrálu Euronics SK, a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava; člen EK, ktorý súhlas odvolal však nemôže ďalej využívať výhody vernostného programu EK,

c. Sieť Euronics sa zaväzuje všetky osobné údaje zákazníka uvedené v registračnom formulári EK spracovávať a používať výlučne na účely prevádzkovania vernostného programu EK. Sieť Euronics zodpovedá za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov a dodržiavanie povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

d. Člen EK je povinný bezodkladne oznámiť sieti Euronics zmenu jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári. Sieť Euro- nics nezodpovedá za škody vzniknuté uvedením nesprávnych osobných údajov alebo neoznámením zmeny osobných údajov člena EK.

  • Vydanie členskej karty EK: Členská karta EK je vydávaná zákazníkovi pre jeho identifi káciu pri uplatňovaní výhod EK. Členská karta EK je neprenosná a výhody členstva môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Členská karta EK je členovi EK počas jeho členstva zapožičaná na bezplatné používanie.
  • Strata, odcudzenie, poškodenie členskej karty EK: Stratu alebo odcudzenie členskej karty EK je člen EK povinný nahlásiť sieti Euronics. Ak má člen EK záujem o vydanie novej členskej karty EK, bude mu za poplatok 1,70 EUR na základe žiadosti o opätovné vydanie karty vydaná nová členská karta EK.
  • Zablokovanie členskej karty EK: Sieť Euronics si v prípadoch podozrenia na porušenie Všeobecných obchodných podmienok EK vyhradzuje právo zablokovať členskú kartu EK. O dôvode zablokovania členskej karty EK informuje zákazníka.
  • Benefity poskytované členom EK:

a. Klubová cena – členstvo v EK oprávňuje zákazníka k nákupu tovaru za špeciálnu cenu, pokiaľ je uvedená na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch siete Euronics,

b. Klubová zľava – členstvo v EK oprávňuje zákazníka k nákupu tovaru so špeciálnou zľavou, pokiaľ je uvedená na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch siete Euronics,

c. Klubový darček – členstvo v EK oprávňuje zákazníka k bezplatnému získaniu klubového darčeku, pokiaľ je uvedený na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch siete Euronics,

d. Klubová služba – členstvo v EK oprávňuje zákazníka k bezplatnému využitiu klubovej služby, pokiaľ je uvedená na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch siete Euronics.

  • Členstvo v EK zaniká:

a. Doručením písomného oznámenia člena EK, zaslaného spolu s členskou kartou EK do sídla spoločnosti Euronics SK, a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava; zánikom členstva v EK zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v EK. Pri opätovnom nadobudnutí členstva v EK bude vydanie karty zákazníkovi spoplatnené poplatkom 1,70 EUR

b. Vylúčením člena EK zo strany siete Euronics v prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok EK bez predchádzajúceho upozornenia; o vylúčení zákazník obdrží písomné vyrozumenie, pričom v tomto prípade mu zanikajú všetky výhody vyplývajúce z členstva v EK a súčasne stráca nárok na vybavenie už uplatnených výhod, vyplývajúcich z tohto členstva; zákazník, ktorý bol vylúčený z EK, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva,

  • Všeobecné a záverečné ustanovenia:

a. Členstvo v EK a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné,

b. Sieť Euronics si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky EK, poskytované benefity a pravidlá ich získavania,

c. Sieť Euronics si vyhradzuje právo na ukončenie programu EK; termín ukončenia oznámi svojim členom EK v dostatočnom predstihu; po tomto termíne nebudú vydávané žiadne členské karty EK,

d. Tieto Všeobecné obchodné podmienky EK nadobúdajú platnosť 01.10.2007

Ponukame nákup na splátky

Quatro - nákup na splátky Cetelem - nákup na splátky

Vytvoril www.peok.sk
Internetový obchod noeMy eShop

© 2017 Electronic Bros. | www.elbros.sk | www.electronicbros.sk