Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti Samuel Čiasnoha - Electronic Bros.

 

Čl.1

Základné ustanovenia

 

(1) Spoločnosť Samuel Čiasnoha - Electronic Bros. ( ďalej len „predávajúci“) je povinná vydať kupujúcemu pri predaji daňový doklad s presným typovým označením tovaru a cenou, ktorú kupujúci za tovar zaplatil.

(2) Predávajúci vystaví, potvrdí a odovzdá kupujúcemu záručný list s vyznačením záručnej doby, dátumom predaja, výrobného čísla, určené podmienky a rozsah záruky a tiež kontakty na autorizované servisné subjekty.

(3) Ak sa pri kúpe tovaru audiovizuálnej techniky predávajúci a kupujúci dohodnú, môže byť záručný list potvrdený do desiateho dňa od kúpy. Predávajúci v takom prípade umožní kupujúcemu, aby do 10 dní od kúpy tovaru audiovizuálnej techniky v nevyhnutnej miere jednorazovo odskúšal jeho funkčnosť. V prípade zistenia a uplatnenia vady kupujúcim sa predávajúci zaväzuje tovar vymeniť.

(4) Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla. V takom prípade však nemá kupujúci právo najmä na bezplatnú výmenu tovaru počas 10 dní a ani na žiadnu z možností upravených v čl. III ods. 2 tohto Reklamačného poriadku. Ďalšie práva kupujúceho na odstránenie vady, výmenu veci ako aj na odstúpenie od kúpnej zmluvy týmto nie sú dotknuté ( § 622 , § 623 a nasl. Občianskeho zákonníka).

(5) Ak výrobca určil ako záručný list originál daňového dokladu (faktúru alebo pokladničný doklad), predávajúci o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho pri kúpe tovaru.

(6) Záručná doba je najmenej 24 mesiacov. Začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si kupujúci objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak kupujúci tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.

 

Čl. II

Postup pri reklamácii

 

(1) Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v originálnom neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu kupujúci upozorní už pri preberaní tovaru a túto skutočnosť zaznamená buď priamo s predávajúcim alebo s prepravcom. Bez takéhoto upozornenia sa na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru neprihliadne.

(2) V prípade reklamácie pri predchádzajúcej dohode podľa čl. I ods. 3 o poskytnutí lehoty na odskúšanie tovaru, je kupujúci povinný po zistení tovar vrátiť v originálnom obale s tým, že tovar nebude vykazovať znaky intenzívneho používania. Pri nedodržaní týchto podmienok predávajúci svoj záväzok na výmenu tovaru uvedený v čl. I ods. 3, veta posledná, nie je povinný splniť.

(3) Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu, pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

(4) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

(5) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä:

  • mechanickým poškodením,
  • neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou,
  • nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania
  • v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

 

Predávajúci tiež nezodpovedá za vady na spotrebnom materiále.

 

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci oboznámi kupujúceho o vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Čl. III

Práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii

 

(1) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v každej svojej prevádzke. Zoznam prevádzok je súčasťou tohto reklamačného poriadku. Ak je v záručnom liste uvedený aj iný subjekt na uplatnenie reklamácie ako predávajúci, kupujúci si môže uplatniť právo na odstránenie vady formou záručnej opravy aj u tohto subjektu na. Iné práva zodpovednosti za vady môže kupujúci uplatniť výlučne u predávajúceho.

(2) V prípade reklamácie pri predchádzajúcej dohode podľa čl. I ods.3 o poskytnutí lehoty na odskúšanie tovaru kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho do 10 dní od kúpy, pričom ak kupujúci dodržal podmienky uvedené v čl. I ods. 3 a čl. II ods. 2, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, a to tak, že podľa povahy veci a reklamácie predávajúci tento tovar buď skompletizuje, prípadne vymení za nový alebo odstúpi od kúpnej zmluvy a kupujúcemu vráti kúpnu cenu.

(3) Ak však kupujúci nedodržal podmienky uvedené v čl. I ods. 3 a čl. II ods. 2 predávajúci postupuje ako pri reklamácii uplatnenej po uplynutí 10 dní a bude postupovať podľa ustanovení všeobecne záväzných predpisov upravujúcich uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci ( § 612 až 627 Občianskeho zákonníka obsahujúcich osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení ).

(4) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O vybavení reklamácie predávajúci kupujúceho vhodným spôsobom upovedomí. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, reklamovaný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Náklady sa vyporiadajú na základe výsledku odborného posúdenia, zodpovednosť ponesie tá zo zmluvných strán, ktorej tvrdenie sa nepreukázalo.

(5) V prípade, že kupujúci nepredloží predávajúcemu originál daňového dokladu a záručného listu, alebo iným nespochybniteľným spôsobom nepreukáže čas zakúpenia tovaru u predávajúceho, je predávajúci oprávnený posúdiť takúto reklamáciu ako uplatnenú po uplynutí záručnej doby. V takom prípade po dohode s kupujúcim zabezpečí opravu tovaru na náklady kupujúceho.

(6) Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí a odstúpenie kúpnopredajnej zmluvy ak ide o vadu na tovare, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

  • Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, považuje sa spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
  • O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná.
  • Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní tovaru.

(7) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

 

Čl. IV

Osobitné ustanovenia

 

(1) Pri reklamácii počítačov predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu a poškodenie dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom subjekte. Kupujúcim sa odporúča pred reklamáciou zálohovať všetky dáta a údaje (pracovné a konfiguračné súbory) z pevného disku.

(2) Počítače, notebooky, PDA počítače, mobilné telefóny a tlačiarne nie sú tovarmi audiovizuálnej techniky, preto sa pri ich predaji neuplatňuje postup podľa čl. I ods. 3 Reklamačného poriadku ( nemožno poskytnúť lehotu 10 dní na odskúšanie, a teda nemožno ani požadovať v tejto lehote výmenu veci či odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho a vrátenie kúpnej ceny). Výmena tovaru nie je možná ani v prípadoch, kde tomu bránia osobitné hygienické či iné predpisy pri ochrane pred infekčnými a prenosnými chorobami ( zubné kefky, holiace strojčeky a pod.).

 

Čl. IV

Účinnosť


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

V Krompachoch 1. januára 2010

Ponukame nákup na splátky

Quatro - nákup na splátky Cetelem - nákup na splátky

Vytvoril www.peok.sk
Internetový obchod noeMy eShop

© 2017 Electronic Bros. | www.elbros.sk | www.electronicbros.sk